نظر استاد فریدون دانشمند در مورد چاپ جهانی کتابش توسط آسان نشر

Print

آسان نشر افتخار نشر جهانی یکی از آثار جناب آقای فریدون دانشمند، استاد هنر و فیلمنامه نویسی را داشته است. از همین رو در ادامه نظر ایشان را در مورد نحوه خدمت رسانی این مجموعه با هم می خوانیم:

با سلام و سپاس فراوان

1- خدمات نشر جهانی آسان نشر را به طور کلی چگونه ارزیابی می نمایید؟

« آسان نشر دریچه ای را به روی نویسندة ایرانی گشوده است که از آنجا بشود مستقیم و بی دغدغه های تاریخی با مخاطبش رو در رو شود. »

2- چه دغدغه هایی برای استفاده از این خدمات داشته اید و یا می دانید که دیگران دارند و چه راه حلی را برای برطرف کردن آنها جهت ارائه خدمات بهتر و با آسایش خاطر بیشتر آنها پیشنهاد می نمایید؟

« حقیقت را بگویم ، نخست شبیه یک رؤیا بود و ترس از این که مباد چشم بگشایی و همه از دسترست دور شود. برای کسی که سالها نوشته هایش قبل از آن که به مخاطب اصلی برسد باید از دهلیزهای تنگ و تاریک و نمور بررسی ها بگذرد ، باور عبور از مسیری روشن و نورانی دشوار بود، اما من امروز این هوای تازه را با ولع تنفس کردم. »

3- علاقه مندید چه خدمات دیگری توسط آسان نشر ارائه شود که به نظرتان برای موفقیت نشر جهانی اثر شما لازم می باشد؟

« دلم می خواهد که سایت شما از یک وب سایت صرفاً خدماتی به محفلی ادبی و نقد ادبی با حضور نویسندگانی که آثارشان را انتشار دادید و دیگرانی که مایلند ، ارتقاء یابد. باور کنید این هم به سود نویسندگان خواهد بود و هم به سود آسان نشر .

4- و هر نکته دیگری که خود لازم می دانید از جمله محل و نحوه معرفی هر چه بهتر این خدمات...

 

« و نکتة آخر سپاس و هزار سپاس! »